Arama yaptınız;

Artrit

Ağrı testine katılın.

Andulasyon tedavisinin şikayetlerinizde size nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Kendinizi Test Edin

Art­rit hakkında kısa özet

Art­rit has­ta­lı­ğın­da bir veya bir kaç ek­le­min il­ti­ha­bı söz ko­nu­su­dur. Ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar çer­çe­ve­sin­de ele alın­dı­ğı için Art­rit sıkca, “il­ti­hap­lı ro­ma­tiz­ma’’ ola­rak ad­lan­dı­rı­lır.

En çok gö­rü­len il­ti­hap­lı ro­ma­tiz­ma türü ro­ma­to­id art­rit­dir- 800.000 Alman Va­tan­da­şın­da gö­rül­müş­tür ve her yıl 60.000 yeni vaka ek­len­mek­te­dir. Bu ora­nın üçte ikisi ka­dın­lar­dan oluş­mak­ta­dır. Daha sık ve ağ­rı­lı eklem il­ti­hap­la­rı gö­rül­mek­te­dir.

Artritin Nedenleri ve Semptomları


Nedenler

Ro­ma­to­id Art­ri­te yol açan se­bep­le­rin neler ol­du­ğu henüz çö­zül­müş de­ğil­dir.Oto­im­mün bir has­ta­lık ol­du­ğu, yani ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin bir ra­hat­sız­lı­ğı ol­du­ğu tah­min edil­mek­te­dir. Vü­cu­da ait sa­vun­ma sis­te­mi bir takım mad­de­ler üret­mek­te­dir ve bu mad­de­ler ek­lem­le­re hasar ve­re­rek il­ti­hap­la­ra yol aç­mak­ta­dır. Bunun yanı sıra Ro­ma­to­id Art­rit ge­ne­tik bir has­ta­lık da ola­bi­lir; has­ta­lı­ğa yat­kın­lık ırsi ola­bi­lir. Tipik ola­rak par­mak­lar­da-, elde-, diz­de-, ayak bi­le­ği ek­lem­le­rin­de-, kal­ça- ve omuz ek­lem­le­rin­de gece veya sabah ağ­rı­la­rı olu­şa­bil­mek­te­dir. Bunun yanı sıra ek­lem­ler şişer, sabah uyan­dık­tan sonra sert­leş­me olur. Bu sert­lik uzun bir süre –bir saate ka­dar- sü­re­bi­lir. Ro­ma­to­id dü­ğüm­ler ne­de­niy­le hasta ek­lem­ler sıkca kı­zar­mış ve şiş­kin olur.


Semptomplar

Bu ra­hat­sız­lık­lar yavaş yavaş ha­re­ket­li­li­ği sı­nır­la­mak­ta­dır. Ek­lem­ler­de geri dö­nü­şü ol­ma­yan şekil bo­zuk­luk­la­rı­na ve yan­lış du­ruş­la­ra yol aç­mak­ta­dır. Bu olay çok sık gö­rül­mek­te­dir. Par­mak ek­lem­le­rin­de çe­şit­li de­for­mi­te­ler gö­rül­mek­te­dir. Ek­lem­ler­de­ki kas­lar da zarar gör­mek­te- kı­sal­mak­ta ve sert­leş­mek­te­dir. Bu durum, gün­lük ha­yat­ta­ki çok basit iş­le­ri, ör­ne­ğin; kaşık, bıçak, çatal tut­ma­yı veya ayak­ka­bı bağ­la­ma­yı prob­lem ha­li­ne ge­tir­mek­te­dir- hem de çok ağ­rı­lı şe­kil­de.

Has­ta­lı­ğın ileri ev­re­le­rin­de bu tür şi­ka­yet­ler sa­de­ce ek­lem­ler­de değil; göz, ak­ci­ğer ve kalp gibi or­gan­lar­da da gö­rü­bil­mek­te­dir. Bu durum ör­ne­ğin; göz du­va­rı­nın, kalp ve göğüs za­rı­nın il­ti­ha­bıy­la ken­di­ni gös­te­rir.